Kva omfattar tenesta?

Tenesta omfattar anna utstyr som er kopla opp i nettverk som krev tilpassa løysingar. Utstyret skal kjøpast inn i samråd med Nordfjordnett.

Døme: Ventilasjonsanlegg , velferdsteknologi, betalingsterminalar, interaktiv tavle, Smart TV, overvakingsutstyr(kamera),  tilgangssystem (lås), informasjonsterminalar, videokonferanseutstyr, trådlaus skjermdeling, strøymetenester (KommuneTV) og IoT.

 

Tenesta omfattar:

 • Nett-tilkopling av utstyret.
 • Handtering av feil/problem i samband med nett-tilkopling.
 • Tryggleik ved både tilgang og stabilitet.
 • Kontakt med ekstern(e) leverandør(ar).
 • Oppfølging med ansvarlege hjå eining og leverandør i samband med nett-tilkopling.
 • Bistå ved oppfølging av support-/vedlikehaldsavtale med leverandør.
 • Koordinering ved endringar/oppdateringar.
   

  Tenesta omfattar ikkje:

 • Fysisk montering av utstyr.
 • Rettleiing i bruken av utstyret.
 • Fastvareoppdateringar
   

  Avgrensa støtte for:

 • Privat IKT-utstyr for bebuarar på kommunale institusjonar. Sjå eiga rutine på dette.
   

Korleis vert tenesta levert?

 • Førespurnader vert motteke via Brukahjelp på http://brukarhjelp, e-post brukarhjelp@nordfjordnett.no eller telefon 95 00 6015. Ved bestilling av nett-tilkopling må ein huske og registrere opplysingar om type utstyr, og kvar det skal koplast.
 • Utstyr vert innkjøpt av den einskilde eining/kommune i samråd med Nordfjordnett og på gjeldande innkjøpsavtale.
 • Konfigurering av utstyr vert gjort av Nordfjordnett i samarbeid med leverandør.
 • Handtering av feil og retting hjå leverandør innan gjeldande  fristar.
 • Aktiv oppfølging for å sikre tilgang og kapasitet i samsvar med kommunane sine behov.
 • Testing og godkjenning av endringar slik at desse vert gjennomført og kontrollert utan feilsituasjonar etterpå.
 • Sikring av nett-tilgang i samsvar med autorisasjon internt og mot uautorisert tilgang utanfrå.
 • Kontakt med leverandør(ar) for å følgje opp leveransane deira, og følgje med i utviklinga innan plattforma/løysinga.
 • Generell oppfølging for å sikre at driftsmessige, funksjonelle og tryggleiksmessige krav vert i vareteke.
   

Kva kvalitetskrav skal gjelde?

 • Installasjonen skal gjennomførast i samsvar med avtale.
 • Feilretting innan gitte fristar i samsvar med prioritet av saka.
   

Kva føresetnadar gjeld for kvalitetskrava?

 • Installasjon og tidspunkt vert avtalt i kvart  tilfelle.
 • Førespurnader om feilretting og problem skal kome inn via Brukarhjelp.
 • Brukarane nyttar systemet som føresett og følgjer drifts- og tryggleiksmessige rutinar.
 • Eininga sitt utstyr må være godkjent av Nordfjordnett før dette vert kopla til nettverket.