IKT-koordinator

Vere kontaktperson mot IKT Nordfjord. IKT-koordinator skal:

 • Gjere seg kjend med og halde seg til inngåtte avtalar med vedlegg
 • Gjere seg kjend med tilgjengelege tenester, og vere aktiv i arbeidet med å utvikle nye tenester i samarbeid med fagnettverka, andre IKT-koordinatorar og IKT Nordfjord.
 • Kontakte dagleg leiar i IKT Nordfjord i saker som gjeld avtalen.
 • Sørgje for at IKT Nordfjord sitt tekniske personell blir gjeve naudsynt autorisasjon og tilgjenge til kommunen sine lokale.
 • Skal sjå til at eigne tilsette er gjort kjende med og følgjer gjevne retningslinjer, slik desse er gitt i kommunen sitt IKT-reglement.
 • Med praktisk hjelp frå IKT Nordfjord samarbeide om kommunane sine lisensavtalar.
 • Samarbeide med faggruppene om deira ønskje og behov.
 • Samarbeide med IKT Nordfjord og IKT-bestillarar om ajourhald av brukarkonti og tilgjenge.
 • Ha samarbeid med kommunen sin tryggleiksansvarleg som vil medverke i tryggleiksarbeidet som vert omtala i tenesteavtalen. Tryggleiksansvarleg vert utnemnd av rådmann/kommunaldirektør.
 • Medverke til val og innkjøp av IKT-utstyr og programvare for kommunen i samarbeid med IKT Nordfjord.
 • Generelt medverke til at IKT-tenestene og -utstyret fungerer og vert nytta på ein tilfredsstillande måte.
 • Vedlikehalde fullmaktslister for bestilling av brukartilgongar og IKT-utstyr.
 • Hjelpe IKT Nordfjord og følgje opp brukarar i høve til innmeldte saker der fjerndrift ikkje er mogleg eller der dette er mest praktisk.
 • Vere IKT Nordfjord sitt lokale kontaktpunkt ved større endringar og feil.
 • Bruke støtteverktøy som IKT Nordfjord gjer tilgjengeleg for god brukaroppfølging.
 • Montere og bytte IKT-utstyr som t.d. PC, skrivar, skjerm, tastatur, mus, trådlaust aksesspunkt m.m.
 • Ta omstart på sentralt IKT-utstyr etter anvising frå IKT Nordfjord.
 • Kartlegging av lokasjonar, IKT-utstyr og brukarar etter på førespurnad frå IKT Nordfjord.
 • Medverke til grunnleggande IKT-opplæring og -trygging i eigen kommune.
 • Sjå til at dører til sentralt utstyr er låste og inspisere romma med jamne mellomrom ift. temperatur og varsellampar.
 • Retur av utrangert utstyr i samsvar med leverandøravtale.
 • Etter dialog med IKT Nordfjord varsle budsjettansvarleg i høve utskifting av utstyr.

IKT-bestillar

 • Ein som har løyve til å bestille utstyr og brukartilgangar i ei kommune i samsvar med godkjent avtale/fullmaktliste.
 • Gjere bestillingar på utstyr og følgje opp leveransar.
 • Yte rådgiving i samband med innkjøp i samarbeid med IKT-koordinator og IKT Nordfjord.
 • Sørgje for at brukartilgangane han/ho har ansvar for er rette til ei kvar tid (ny/endre/stopp).
 • Revidere brukartilgangar.

Fagsystemeigar

 • Administrativt ansvarleg for eit fagsystem i ein kommune.
 • Daglig ansvar for å oppfylle plikter som behandlingsansvarleg på vegne av rådmannen/kommunaldirektøren jfr. Personopplysningslova og retningslinjer for IKT-tryggleik.
 • Ansvar for å utnemne fagsystemansvarleg.
 • Overordnet ansvar for å gje brukarar naudsynt opplæring i systemet.
 • Mynde til å bestille tilbakeføring/recovery av data tilhøyrande fagsystemet.
 • Ansvar for at best mulig utnyttelse av systemet.
 • Har ansvar for å etablere og dokumentere rutiner som er naudsame i forhold til bruken av systemet.
 • Har ansvar for å etablere og dokumentere rutiner for sikker tenesteyting ved mellombels systembortfall.
 • Har ansvar for å etablere og dokumentere system for vedlikehald og tildeling av brukartilgangar.
 • Tilfredsstillande funksjonalitet, stabilitet og sikkerheit i samsvar med føremålet med løysninga inkl. grensesnittet mot andre løysingar/system.
 • Evt. lovmessige pålegg som krevst for løysinga.
 •  At naudsame ansvarsroller for brukarstøtte, drift og endring er etablert.
 • Utvikling (ny funksjonalitet, forbetringar / versjonar / prosjekt).
 • Utfasing (når det blir aktuelt).
 • Oversikt over og budsjettering av kostnadene knyttet til support, drift og bruk av løsningen.

Fagsystemansvarleg

 • Oppretting og vedlikehald av grunndata.
 • Medverke til best mulig utnytting av fagsystem.
 • Syte for at systemeigar sine rutiner vert etterlevd.
 • Styre og revidere brukartilgangar (Ny/Endre/Stopp).
 • Avgjer når fagsystemet skal oppgraderast i samarbeid med faggruppe i Nordfjord og IKT Nordfjord.
 • Gi opplæring i bruken av eit fagsystem.
 • Deltaker i interkommunal faggruppe.
 • Hjelpe IKT Nordfjord ved behov for feilretting/feilsøking.
 • Hjelpe til med testing og godkjenning ved oppgradering og ny funksjonalitet.
 • Kontaktperson mot leverandøren sin brukerstøtte om bruken av systemet.
 • Gjere seg kjent med leverandøravtalar, spesielt med omsyn til vilkåra for å nytte leverandøren sin brukerstøtte.
 • Vere bindeledd mellom ekstern(e) leverandør(ar) og aktuelle ansvarsroller i IKT Nordfjord og i kommunane.
 • Fase ut system/leveranser som ikkje lenger skal eksistere.
 • Delta i oppfølgingsmøter med kommunan(e) og aktuell(e) leverandør(ar).
 • Ansvarleg for at system- og brukerdokumentasjon er oppdatert.

Superbrukar

 • Ein som kjenner eit fagsystem godt og kan medverke til opplæring og oppfølging ilag med fagsystemansvarleg.
 • Bistå fagsystemansvarleg med definert opplæring.
 • Yte støtte for riktig bruk og oppfølging av feil/problem.
 • Komme med forbetringsforslag.
 • Samarbeide med fagsystemansvarleg om løysinga.

Tryggleiksansvarleg

 • Halde kontroll med risikovurderingar og system for avvikshandsaming, ta initiativ til revisjon av sikringsarbeidet og førebu gjennomgang av sikringsarbeidet for kommuneleiinga.
 • Organisere opplæring av dei tilsette i IKT-tryggleik.
 • Rapportere avvik og andre viktige tryggleikstilhøve til IKT Nordfjord.
 • IKT Nordfjord sitt kontaktledd i tryggleikssaker.
 • Samarbeide med IKT Nordfjord i samband med revisjonar frå Datatilsynet.
 • Sjå til at IKT Nordfjord sine tenester tilfredsstiller krava i lokal tryggingsplan.
 • Ansvar for implementering av utarbeidde tryggleiksrutiner i egen kommune.
 • Ansvar for integrering av tryggleiksrutiner elles i kommunen sitt kvalitetsarbeid.
 • Samhandle med personvernombud om avvik knytt til personvernopplysingslova.