TENESTE

BESKRIVING

 

Brukarhjelp

 

 

Tenesta vert utført av ein sentral funksjon og omfattar mottak, registrering og løysing av henvendelsar i tidsrommet 08.00-15.45/15.00 (sommartid) alle ordinære virkedagar.

 

 

Standard  IKT-utstyr/programvare

 

 

 

Gjeld standard stasjonær/bærbar PC, skrivarar og skannarar med meir tilknytt nettet og klargjort av Nordfjordnett. IKT-utstyr/-programvare skal kjøpast inn på gjeldande innkjøpsavtaler

 

Standard programvare kan køyrast lokalt eller frå server, medan fagapplikasjonar (fagsystem) er tilgjengeleg frå server.

 

Døme standard programvare: kontorstøtte Office, nettlesar Internet Explorer, antivirus Trend

 

Anna IKT-utstyr

 

 

 

Anna utstyr som er kopla opp i nettverk og som krev tilpassing frå Nordfjordnett.

 

Døme: Ventilasjonsanlegg, betalingsterminalar, interakiv tavle, Smart TV, overvakingsutstyr(kamera),  tilgangssystem (lås), informasjonsterminalar, videokonferanse, strømmetenester

Utstyret kjøpast inn i samråd med Nordfjordnett og i samsvar med gjeldande innkjøpsavtale.


 

Installasjon

 

Omfattar serverar, nettverkskomponentar, PC-ar, skrivarar, skannerar, og standard programvare.

 

Installasjonen omfattar testing og godkjenning av at produktet verkar driftsmessig (brukar får tilgang)

 

Tilgangsadministrasjon

 

 

Gjeld etablering, endring og sletting av  brukarkonto i nettverket med avtalte tilgangar og rettar til programvare, e-post og lagringsområder med meir.

 

Einskilde applikasjonar kan kreve særskilt godkjenning før det vert gjeve tilgang.

 

Skjemaet "Tilgangsbestilling" som finnast på Brukarhjelpa, må sendast inn av personar med fullmakt til å gjere slik bestilling.

 

 

 

Fjerntilgang til nettet

 

 

Tenesta omfattar ein kryptert og sikker tilgang til nettet frå eit eksternt nettverk.

 

Applikasjonsdrift/server

 

 

Gjeld alle applikasjonar/fagsystem  som vert drifta av Nordfjordnett.

 

Tenesta omfattar alle naudsynte aktivitetar for å sikre stabil og effektiv drift samt tilfredsstillande funksjonalitet (oppgraderingar)

 

Nettverksdrift/infrastruktur

 

Gjeld datalinjer og kommunikasjonsutstyr som vert drifta av Nordfjordnett inkudert sikkerheit i løysingane. Inkluderer også trådlause løysingar.

 

Døme datalinjer: Nordfjordfiberen, kommunal fiber, radiolinje og ADSL

Døme  kommunikasjonsutstyr: Brannmurar, ruterar, svitsjar, trådlause aksesspunkt og UPS.

 

Nordfjordfiberen (fram til rådhusa) er nytta av alle Nordfjordkommunane.Vågsøy kommune har avtale om beredskap med Relacom for å sikre tilfredsstillande og effektiv funksjonalitet. Kvar kommune inngår avtale på eigen fiber på beredskap (fiberbrot) med annan leverandør enn Nordfjordnett.

 

 

 

Oppdrag

 

 

Større oppgåver vert definert som oppdrag dersom omfanget og følgjeleg også kostnaden er avgrensa, risikoen er relativt låg, få partar er involvert i utføringa, men der noko planlegging og koordinering er naudsynt.

 

Oppdrag kan vere av teknisk eller rådgjevande karakter. Definering – innhald, omfang og form – skal avklarast mellom oppdragsgjevar og oppdragsansvarleg (utførar) før oppstart.

 

 

Prosjekt

 

 

Prosjekt er  leveransar som har konsekvensar av ressursmessig karakter (økonomi, kompetanse, kapasitet), og vert etablert med formelt mandat og organisering.

 

Telefoni og nettbrett

 

 

Gjeld rådgiving ved innkjøp av telefonutstyr (mobil/ fast) og nettbrett. Drift og brukarstøtte.

 

Beredskapsvakt

Døgnvakt på sentrale og kritiske datasystem levert av NFN.

Feilretting frå heimevakt eller utrykking ved behov.