Kva omfattar tenesta ?

Gjeld drift og forvaltning av videomøterom frå utvalde leverandørar som Norsk helsenett (NHN), Cisco WebEx og Microsoft Teams. IKT Nordfjord har godkjent leverandørstatus ut mot kommunane. Nett-tilkopling av videomøteromsutstyr og bistand ved installasjon.

Tenesta omfattar alle naudsynte aktivitetar for å sikre stabil og effektiv drift samt tilfredsstillande funksjonalitet (oppgraderingar).

Helse og omsorg:
Sjå eiga rutine for sikker bruk av digitale møteløysingar i helse- og omsorgssektoren.
 

Tenesta omfattar:

 • Ny/endre/slett av videomøterom
 • Tilgangsstyring til videomøterom
 • Oppfølging og kontroll av avtaler og fakturaer på videomøterom med leverandørar
 • Handtering av førespurnader om feil og problem frå brukarane.
 • Drift, som omfattar overvaking, sikring av tilgjenge og kapasitet, oppfølging og retting av systemfeil.
 • Tryggleik ved både tilgang og stabilitet.
 • Oppfølging i samband med driftsansvar mot leverandørar samt andre ansvarlege hjå både einingar og i Nordfjordnett.
 • Endringshandtering på applikasjonar og integrasjonar.
 • Bistå leverandør ved programvareoppgraderingar til nye versjonar.
 • Proaktiv rådgjeving til systemeigar og einingar som nyttar video.
 • Avklaring av tryggleiken på videoløysingane med systemeigar med særskilt fokus på helse og omsorg.
 • Nett-tilkopling av videomøteromsutstyr i samsvar med tenesta «Utstyr i nettverk»
 • Bistå kommunane med fysisk installasjon av videomøterom etter avtale
 • For nett-tilkopling sjå tenesta «4. Anna utstyr i nettverk»
 • Gi kommunane tilgang til administrative støtteverktøy etter avtale
   

  Tenesta omfattar ikkje:

 • Rettleiing i bruk av videomøterom
 • Manuell fastvareoppdatering av videoutstyr
 • Innkjøp av videoutstyr
   

Korleis vert tenesta levert ?

 • Overvaking av teknisk infrastruktur og applikasjon ved hjelp av overvakingssystem som rapporterer feil eller varslar i høve til terskelverdiar.
 • Fast sjekking av driftsloggar for å oppdage feil eller moglege problem så tidleg som råd.
 • Handtering av førespurnad, feil og problem. Feilretting skjer innan fristar i samsvar med prioritering på saka.
 • Aktiv oppfølging  mot kommunen for å sikre tilgang  og kapasitet i samsvar med verksemda sitt planlagde behov.
 • Sikring mot avbrot i samsvar med avtalte kvalitetskrav.
 • Sikring av tilgang i samsvar med autorisasjon internt og mot uautorisert tilgang utanfrå.
 • Kontakt med leverandør(ar) for å følgje opp deira leveransar og følgje med i den tekniske utviklinga innan plattforma/løysinga,  kommunane har ansvar for den faglege utviklinga
 • Generell oppfølging for å sikre at driftsmessige og tryggingsmessige krav vert godt ivaretekne, og meir langsiktige forbetringar førebudd.
 • Medverke i oppfølging av support-/vedlikehaldsavtale med leverandør.
 • Administrasjon av definerte lisensar for å halde oversikt over kven som har tilgang, ledige lisensar samt evt. skaffe nye ved behov.
 • Oppgradering av nye versjonar i nært samarbeid med applikasjonseigar, leverandør og applikasjonsbrukarar.
   

Kva kvalitetskrav skal gjelde?

 • Kapasitet (teknisk responstid, transaksjonshastigheit og lagringsplass) i samsvar med avtalte kvalitetskrav for den aktuelle applikasjon.
 • Feilretting innan fristar i samsvar med prioritering av saka. 
   

Kva føresetnadar gjeld for kvalitetskrava?

 • Førespurnad om feil og problem skal kome inn via Brukarhjelp.
 • Brukarane nyttar applikasjonen som føresett og følgjer drifts- og tryggleiksmessige pålegg.
 • Applikasjonseigar melder om endringar i driftsmønster eller andre relevante tilhøve relatert til effektiv og rett forvalting.
 • Eininga (kontaktperson(ar)) rapporterer større endringar eller spesielle avvik til brukarstøtte.
 • Eininga sitt utstyr følgjer den generelle standarden.