Kva omfattar tenesta?

Tenesta gjeld standard stasjonær/berbar PC, skrivarar, skannarar, mobiltelefonar og nettbrett m.m. tilknytt nettet og klargjort av Nordfjordnett.

Tenesta omfattar  IKT-utstyr/-programvare som er kjøpt inn på gjeldande innkjøpsavtaler og gjeldande standardsortiment tilgjengeleg via e-shop. Innkjøpsavtaler inngåast av IKT Nordfjord i samarbeid med kommunane.

Tenesta omfattar:

 • Tilgang til standard programvare (kontorstøtte, samhandlingsprogram, nettlesar, antivirus).
 • Gjere tilgjengeleg data og fagsystem, pålogging til og tilgangar inne eit fagsystem gjerast av fagsystemansvarlege i kommunane
 • Oppsett av standard skrivebord i samsvar med ulike roller/einingar definert av Nordfjordnett.
 • Tilgang til nettverksskrivarar, sikker utskrift og skannarar.
 • Handtering av feil/problem.
 • Teknisk service/reparasjon på IKT-utstyr etter vurdering.
 • Rådgjeving ved innkjøp.
 • Tryggleikskopi og gjenoppretting av dokument som er lagra sentralt på server.
 • Vidareutvikling av oppsettet i samsvar med funksjonelle, drifts- og tryggleiksmessige krav.
 • Oppfølging mot eksterne leverandørar.

Sjå vedlegg «Standardkonfigurasjon IKT-utstyr/programvare NFN» for kva som blir levert som standard.

Nordfjordnett bistår også med utstyr og programvare for brukarar med særskilde behov (t.d. spesialundervising).


Tenesta har avgrensa støtte for:

 • MAC. Støtte for tilgang til nettverk og Fagportalen.
 • Mobile einingar. Støtte for tilgang til nettverk og brukarstyring.

På desse produkta er det avgrensing på klientstyring, brukarhjelp, tilpassingar og reinstallasjon.
 

Korleis vert tenesta levert?

 • Pålogging skjer på nettet, og gjev tilgang til fagapplikasjonar samt intern og ekstern kommunikasjon.
 • Fagapplikasjonar startast lokalt på PC eller via Fagportalen.
 • Automatisk synkronisering av «Mine dokumenter» og Skrivebord til OneDrive.
 • Feil og problem skal meldast via Brukarhjelp.
 • Gjenoppretting av dokument på førespurnad og innan 8 arbeidstimar.
 • Proaktiv oppfølging for å sikre tilgjenge og kapasitet i samsvar med verksemdsmessige behov.
 • Utarbeiding av underlag for naudsynte innkjøp og endringar (for å sikre tilgang, kapasitet og tryggleik).
 • Testing og godkjenning av endringar slik at desse vert innført kontrollert, og slik at feilsituasjonar ikkje oppstår etterpå.
 • Sikring av tilgang i samsvar med autorisasjon internt, og sikring mot uautorisert tilgang utanfrå.
 • Kontakt med leverandør(ar) for å følge opp leveransane deira, og følgje med i utviklinga innan plattforma/løysinga.
 • Godkjenning av ny standard maskinvare.
   
 • Godkjenning av ny standard programvare.
 • Generell oppfølging for å sikre at driftsmessige, funksjonelle og tryggleiksmessige krav vert godt stetta, og meir langsiktige forbetringar førebudde.

Kva kvalitetskrav skal gjelde?

 • Oppetid i nettet er definert som tilgjengeleg og fungerande IT system. PC er rekna som oppe når normalt arbeid kan utførast innanfor normalarbeidstid arbeidsdagar kl. 08.00-15.30. Sjå også tenesta Beredskapsvakt.
 • Feilretting innan gjevne fristar i samsvar med prioritering av saker.

Funksjonalitet i samsvar med den delen av PC-standarden som Nordfjordnett har etablert.
 

Kva føresetnader gjeld for kvalitetskrava?

 • Innkjøpt maskinvare og programvare skal vere i samsvar med godkjent innkjøpsavtale og i samsvar med godkjende produkt på e-shop. Ved leveringsvanskar finner NFN alternativt produkt.
 • IKT Nordfjord inngår innkjøpsavtaler i samarbeid med kommunane.
 • Nordfjordnett leverer lister på kva som er støtta.
 • Kvalitetskrava gjeld ikkje produkt som er utfasa.
 • Førespurnadene om feil og problem skal kome inn via Brukarhjelp.
 • Brukarane nyttar systemet som føresett og følgjer drifts- og tryggleiksmessige pålegg.
 • Eininga (kontaktperson(ar)) rapporterer større endringar eller særskilte avvik til ansvarleg i Nordfjordnett.
 • Eininga sitt utstyr følgjer den generelle PC-standarden.