Kva omfattar tenesta?

Tenesta dekker mindre interne oppdrag som omfattar gjennomføring av ei løysing. Normalt har oppdraget også ein avgrensa/låg risiko både i samband med gjennomføringa og evt. for drifta i ettertid.

Definering - innhald, omfang og form – vert avklara mellom oppdragsgjevar og oppdragsansvarleg (utførar) før oppstart - ref. oppdragsbestilling.

Korleis vert tenesta levert?

 • Førespurnader vert motteke via Brukarhjelp på http://brukarhjelp eller e-post brukarhjelp@nordfjordnett.no  
 • Oppdragsansvarleg vert utpeika av Nordfjordnett, og oppdragsgjevar vil få melding om kven dette er.
 • Oppdraget vert avklara mellom oppdragsgjevaren (ansvarleg hjå eininga) og oppdragsansvarleg, og skal beskrivast i ei oppdragsbestilling.
 • Oppdraget vert gjennomført i samsvar med oppdragsbestillinga.
 • Særskilte tilhøve vert avklart undervegs.
 • Nytta arbeidstimar hjå konsulentane i Nordfjordnett vert ikkje fakturert.
 • Når Nordfjordnett hentar ekstern kompetanse, vil kostnadene verte avklara med ansvarleg hjå eininga.
 • Endringar som påverkar omfanget i tid og/eller kostnader, skal godkjennast av oppdragsgjevaren før arbeidet held fram.
 • Ved behov skal løysinga gåast gjennom i eige/eigne møte(r) med aktuelle deltakarar.
 • Oppdragsgjevar skal akseptere løysinga før saka vert avslutta.
 • Evt. kostnadar som skal dekkjast av bestillar vert avrekna, og saka vert avslutta.

Kva kvalitetskrav skal gjelde?

Dei aktuelle krava skal oppgjevast i oppdragsbestillinga. Desse vil gjelde omfang, rammer og former.

Kva føresetnadar gjeld for kvalitetsmåla?

 • Oppdragsavtale skal være inngått mellom partane og omfatte godkjende rammer og krav.
 • Viktige tilhøve som endrar seg undervegs, skal straks meldast til oppdragsansvarleg.