Kva omfattar tenesta?

 • Eit sentralt mottak for alle typar førespurnader om feil, bestillingar og spørsmål.
 • Funksjonen jobbar svært tett med lokale kommunale ressursar når førespurnaden må følgjast opp/løysast lokalt utanfor Nordfjordnett.
 • Førespurnadene gjeld for alle tenester som vert levert av Nordfjordnett.
 • Skal løysast straks når dette er mogleg.
 • Full oppfølgjing av alle typar førespurnader.
 • Tilbakemelding med utfyllande informasjon til brukar når løysing tek tid.
 • Informasjon om driftsavvik eller andre viktige tilhøve via Brukarhjelp, e-post, varslingslister eller telefon.
 • For særskilte situasjonar kan ekstraordinær støtte avtalast. I slike tilfelle vert partane samde om omfanget og forma.

Døme:

Brukar har gløymt passordet på nettverket/PC.

Korleis vert tenesta levert?

 • Førespurnader vert motteke via webadresse http://brukarhjelp, e-post brukarhjelp@nordfjordnett.no eller telefon 95 00 60 15.
 • Brukarstøtte er open kl. 08.00-15.30 alle ordinære virkedagar.
 • Mottekne saker vert registrert i eige system, og tilbakemelding skal gjevast til brukar.
 • Førespurnader som må løysast andre stadar enn i mottaket, vert straks ruta vidare, og arbeidet oppstarta i samsvar med prioritet.
 • For førespurnader som ikkje vert løyst i mottaket, skal tilbakemelding gjevast undervegs.
 • Førespurnader som ikkje gjeld godkjend system/teneste, vil bli avvist.
 • Når førespurnaden er å sjå på som løyst, skal brukaren få melding om dette. Dersom det er naudsynt, skal aksept frå brukaren hentast inn før saka vert sett som løyst.
 • Ved driftsforstyrringar skal det gjevast informasjon i samsvar med varslingslister og på best mogleg måte.

Kva føresetnader gjeld for kvalitetskrava?

Kvalitetskrav gjeld berre dersom førespurnaden har kome inn via godkjende kanalar (sjå ovanfor) og gjeld godkjende produkt.