Kva omfattar tenesta?

Feilretting frå heimevakt eller utrykking ved behov.

Beredskapsvakta gjeld følgande fagsystem:

 • Helse- og omsorg:
  • Infodoc
  • Cosdoc
  • Visma Profil
  • Visma Familia
  • SD-anlegg (sleppe inn konsulentar)
 • VA:
  • Vatn- og avlaupssystem
 • Kultur:
  • Billettsystem
  • SD-anlegg (sleppe inn konsulentar)

 

Tilgangsadministrasjon knytt til systema ovanfor:

 • Låst brukarkonto i AD
 • Endring / etablering av naudsynte kritiske tilgangar


Applikasjonsdrift knytt til systema ovanfor:

 • Handtering av førespurnader om feil og problem frå brukarane
 • Drift, som omfattar overvaking, sikring av tilgjenge, oppfølging og retting av systemfeil
 • Sikring av tilgjenge mot applikasjonar og databasar
   

Nettverksdrift

 • Overvaking og feilretting på linje heilt fram til arbeidsstasjon på lokasjon kor systema ovanfor er i drift
   

Telefoni

 • Bistå ved feil/problem ved telefoniutfall
 • Koordinere telefoniutfall mot leverandør
 • Overvaking og feilretting av Skype/Teams
   

Tenesta omfattar ikkje:

Rettleiing i bruken av fagsystem. Tilgangsstyring inne i fagsystem gjerast av fagsystemansvarlege.
 

Korleis vert tenesta levert?

 • Kritiske feil, problem og behov knytt til tenestene over meldast til vakttelefon 95 00 13 39 i tidsrommet mellom kl. 15.30 – 08.00 kvardagar. På heilagdagar, og i helg kan feil meldast heile døgnet. Halve arbeidsdagar (julaftan, nyttårsaftan mv) er vakttelefonen bemanna arbeidsdagar frå kl. 12.00.
  Ikkje-kritiske førespurnadar skal meldast Brukarhjelp.
 • Mottatte saker vert registrert i eige system og tilbakemelding gis.
 • Førespurnader som gjeld ikkje-godkjente fagsystem/-tenester, vert vist til Brukarhjelp.
 • Utrykking skjer viss det er naudsynt for å løyse saka.
 • Tilbakemeldingar gis undervegs i samsvar med avtale med brukaren.
 • Når førespurnaden er løyst, skal aksept frå brukaren innhentast før saka lukkast.
 • Når saka er ferdig løyst, skal det vurderast om tiltak skal settast i  verk for å unngå gjentaking av feilen.
   

Kva kvalitetskrav skal gjelde?

 • Vakttelefonen skal normalt ha svartid innan 30 sekund, men dersom dette ikkje skjer, skal brukaren bli oppringt innan 15 minutt, dersom beskjed inkl. telefonnummer er lagt igjen på telefonsvararen.
 • Arbeidet med feilretting skal startast opp seinast innan en time frå motteken førespurnad.
 • Feilretting skal startast opp i samsvar med prioritering av saka.
   

Kva føresetnadar gjeld for kvalitetskrava?

 • Kvalitetskrava gjeld berre dersom førespurnaden ligg innanfor avtalte tenester.