Kva omfattar tenesta?

Døgnvakt på sentrale og kritiske datasystem levert av NFN.
Feilretting frå heimevakt eller utrykking ved behov.

Beredskapsvakta gjeld følgande fagsystem:

Helse- og omsorg:

 • Infodoc

 • Cosdoc
 • Visma Profil
 • Visma Familia
 • SD-anlegg (sleppe inn konsulentar)

VA:

Vatn- og avlaupssystem knytt til liv og helse

Kultur:

DX billettsystem
SD-anlegg (sleppe inn konsulentar)

Tilgangsadministrasjon knytt til systema ovanfor:

Låst brukarkonto i AD
Endring / etablering av naudsynte kritiske tilgangar

Applikasjonsdrift knytt til systema ovanfor:

Handtering av førespurnader om feil og problem frå brukarane

 • Drift, som omfattar overvaking, sikring av tilgjenge, oppfølging og retting av systemfeil
 • Sikring av tilgjenge mot applikasjonar og databasar
 • Nettverksdrift
 • Overvåking og feilretting på linje heilt fram til arbeidsstasjon på lokasjon kor systema ovanfor er i drift

Telefoni

 • Bistå ved feil/problem ved telefoniutfall
 • Koordinere telefoniutfall mot leverandør
 • Overvaking og feilretting av Skype/Teams

Tenesta omfattar ikkje:

 • Rettleiing i bruken av fagsystem. Tilgangsstyring inne i fagsystem gjerast av fagsystemansvarlege.

Korleis vert tenesta levert?

 • Kritiske feil, problem og behov knytt til tenestene over meldast til vakttelefon 95 00 13 39 i tidsrommet mellom kl. 15.30 – 08.00 kvardagar. På helligdagar, og i helg kan feil meldast heile døgnet. Halve arbeidsdagar (julaftan, nyttårsaftan mv) er vakttelefonen bemanna arbeidsdagar frå kl 12.00.
 • Ikkje-kritiske førespurnadar skal meldast Brukarhjelp.
 • Mottatte saker vert registrert i eige system og tilbakemelding gis
 • Førespurnader som gjeld ikkje-godkjente fagsytem/-tenester, vert vist til Brukarhjelp.
 • Utrykking skjer viss det er naudsynt for å løyse saka.
 • Tilbakemeldingar gis undervegs i hht. avtale med brukaren.
 • Når førespurnaden er løyst, skal aksept frå brukaren innhentast før saka lukkast.
 • Når saka er ferdig løyst, skal det vurderast om tiltak skal iverksettast for å unngå gjentaking av feilen/forstyrrelsen.

Kva kvalitetskrav skal gjelde?

 • Vakttelefonen skal normalt besvarast innen 30 sekund, men dersom dette ikke skjer, skal brukeren bli oppringt innen 15 minutt, dersom beskjed inkl. telefonnummer er lagt igjen på telefonsvareren.
 • Arbeidet med feilretting skal startast opp seinast innen en time frå motteken førespurnad.
 • Feilretting skal startast opp i samsvar med prioritering av saka.

Kva føresetnadar gjeld for kvalitetskrava?

 • Kvalitetskrava gjeld berre dersom førespurnaden ligg innanfor avtalte tenester.